Podmínky použití

Poslední aktualizace: 20. listopadu 2023

Úvod

Vítá vás InSaver („Společnost“, „my“, „naše“, „nás“)!

Tyto Podmínky služby („Podmínky“, „Podmínky služby“) upravují vaše používání našich webových stránek umístěných na https://insaver.net/ (společně nebo jednotlivě „Služba“) provozovaná InSaver .

Naše Zásady ochrany soukromí také upravuje vaše používání naší služby a vysvětluje, jak shromažďujeme, chráníme a zveřejňujeme informace, které vyplývají z vašeho používání našich webových stránek.

Vaše smlouva s námi obsahuje tyto podmínky a naše Zásady ochrany soukromí (dále jen „Smlouvy“). Potvrzujete, že jste si Smlouvy přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s tím, že budete jimi vázáni.

Pokud s dohodami nesouhlasíte (nebo je nemůžete dodržovat), nesmíte službu používat, ale dejte nám prosím vědět odesláním tohoto Kontakt abychom se pokusili najít řešení. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří chtějí přistupovat ke službě nebo ji používat.

Komunikace

Používáním naší služby souhlasíte s odběrem newsletterů, marketingových nebo propagačních materiálů a dalších informací, které můžeme zasílat. Můžete se však odhlásit od přijímání některých nebo všech těchto sdělení od nás kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru nebo odesláním tohoto Kontakt .

Soutěže, loterie a propagační akce

Jakékoli soutěže, loterie nebo jiné propagační akce (souhrnně „propagační akce“), které jsou k dispozici prostřednictvím služby, se mohou řídit pravidly, která jsou oddělena od těchto smluvních podmínek. Pokud se zúčastníte jakékoli promo akce, přečtěte si příslušná pravidla a naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud jsou pravidla promo akce v rozporu s těmito smluvními podmínkami, použijí se pravidla promo akce.

Obsah

Obsah/materiál nalezený na této službě nebo prostřednictvím této služby je majetkem společnosti InSaver nebo je použit se svolením. Nesmíte distribuovat, redistribuovat, upravovat, přenášet, používat, opakovaně používat, stahovat, reprodukovat, přeposílat, kopírovat nebo používat uvedený obsah/materiál, ať už zcela nebo zčásti, pro komerční účely nebo pro osobní zisk, bez výslovného předchozího písemného souhlasu od nás.

Zakázaná využití

Službu můžete používat pouze pro zákonné účely a v souladu s podmínkami. Souhlasíte s tím, že nebudete používat službu:

0.1. Jakýmkoli způsobem, který porušuje platné vnitrostátní nebo mezinárodní právo nebo nařízení.

0.2. Za účelem vykořisťování, poškozování nebo pokusu o vykořisťování nebo poškozování nezletilých jakýmkoli způsobem jejich vystavením nevhodnému obsahu nebo jinak.

0.3. Přenášet nebo zajišťovat zasílání jakýchkoli reklamních nebo propagačních materiálů, včetně „nevyžádané pošty“, „řetězového dopisu“, „spamu“ nebo jiných podobných žádostí.

0.4. Vydávat se nebo se pokoušet vydávat za společnost, zaměstnance společnosti, jiného uživatele nebo jakoukoli jinou osobu nebo subjekt.

0.5. Jakýmkoli způsobem, který porušuje práva ostatních, nebo je jakýmkoli způsobem nezákonný, ohrožující, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

0.6. Zapojit se do jakéhokoli jiného chování, které omezuje nebo brání komukoli v používání nebo užívání služby, nebo které, jak je stanoveno námi, může poškodit nebo urazit společnost nebo uživatele služby nebo je vystavit odpovědnosti.

Dále souhlasíte s tím, že nebudete:

0.1. Používejte službu jakýmkoli způsobem, který by mohl zakázat, přetížit, poškodit nebo narušit službu nebo zasahovat do používání služby jakoukoli jinou stranou, včetně její schopnosti zapojit se do činností v reálném čase prostřednictvím služby.

0.2. Pro přístup ke Službě za jakýmkoli účelem, včetně monitorování nebo kopírování jakéhokoli materiálu ve Službě, používejte roboty, pavouky nebo jiná automatická zařízení, procesy nebo prostředky.

0.3. Použijte jakýkoli manuální proces ke sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu ve službě nebo k jakémukoli jinému neoprávněnému účelu bez našeho předchozího písemného souhlasu.

0.4. Používejte jakékoli zařízení, software nebo rutinu, které narušují řádné fungování služby.

0.5. Zavádějte jakékoli viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný materiál, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý.

0.6. Pokus o získání neoprávněného přístupu, zasahování, poškození nebo narušení jakékoli části Služby, serveru, na kterém je Služba uložena, nebo jakéhokoli serveru, počítače nebo databáze připojené ke Službě.

0.7. Útočná služba prostřednictvím útoku typu denial-of-service nebo distribuovaného útoku typu denial-of-service.

0.8. Podnikněte jakékoli kroky, které by mohly poškodit nebo zfalšovat hodnocení společnosti.

0.9. V opačném případě se snažte zasahovat do řádného fungování služby.

Analyzování

Analytika shromážděná na tomto webu je shromažďována službou Google Analytics. Služba Google Analytics sleduje, odkud jste přišli, podle umístění vaší IP adresy. Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah (s výjimkou obsahu poskytovaného uživateli a obsahu získaného používáním našich nástrojů a/nebo služeb), funkce a funkce jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti InSaver a jejích poskytovatelů licencí. Služba je chráněna autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony v zahraničí. Naše ochranné známky nesmějí být použity v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou bez předchozího písemného souhlasu společnosti InSaver.

Zásady ochrany autorských práv

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Naší zásadou je reagovat na jakékoli tvrzení, že obsah zveřejněný ve službě porušuje autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví („porušení“) jakékoli osoby nebo subjektu.

Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo autorizovaným jménem jednoho z nich a domníváte se, že dílo chráněné autorskými právy bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, odešlete svůj nárok odesláním tohoto Kontakt , s předmětem: "Porušení autorských práv" a zahrňte do svého nároku podrobný popis údajného porušení, jak je podrobně uvedeno níže, v části "Oznámení DMCA a postup při nárocích z porušení autorských práv"

Můžete nést odpovědnost za škody (včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení) za zkreslení nebo nepravdivé nároky na porušení jakéhokoli obsahu nalezeného ve službě a/nebo prostřednictvím služby na vašem autorském právu.

Oznámení DMCA a postup pro nároky na porušení autorských práv

Oznámení podle zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA) můžete podat tak, že našemu zástupci pro autorská práva písemně poskytnete následující informace (další podrobnosti viz 17 U.S.C. 512(c)(3)):

0.1. elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka zájmu autorského práva;

0.2. popis díla chráněného autorskými právy, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno, včetně adresy URL (tj. adresy webové stránky) místa, kde dílo chráněné autorskými právy existuje, nebo kopie díla chráněného autorskými právy;

0.3. identifikace adresy URL nebo jiného konkrétního místa ve službě, kde se nachází materiál, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva;

Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailová adresa;

0.5. prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

0.6. vaše prohlášení, učiněné pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Můžete kontaktovat našeho zástupce pro autorská práva odesláním tohoto Kontakt

Hlášení chyb a zpětná vazba

Můžete nám poskytnout buď přímo odesláním tohoto Kontakt nebo prostřednictvím stránek a nástrojů třetích stran s informacemi a zpětnou vazbou týkající se chyb, návrhů na zlepšení, nápadů, problémů, stížností a dalších záležitostí souvisejících s naší službou (dále jen „zpětná vazba“). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (i) si neponecháte, nezískáte ani neuplatníte žádné právo duševního vlastnictví ani jiná práva, nárok nebo zájem na zpětné vazbě; (ii) Společnost mohla vyvinout nápady podobné zpětné vazbě; (iii) zpětná vazba neobsahuje důvěrné informace ani informace o vlastnictví od vás nebo jakékoli třetí strany a (iv) Společnost není povinna zachovávat důvěrnost s ohledem na zpětnou vazbu.V případě, že převod vlastnictví na zpětnou vazbu není možný kvůli platným závazným zákonům, udělujete společnosti a jejím přidruženým společnostem výhradní, převoditelné, neodvolatelné, bezplatné, sublicencovatelné, neomezené a trvalé právo používat (včetně kopírování, úpravy, vytváření odvozených děl, publikování, distribuce a komercializace) zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem.

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti InSaver.

InSaver nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy webových stránek nebo služeb třetích stran. Nezaručujeme nabídky žádného z těchto subjektů/jednotlivců nebo jejich webových stránek.

13.1 Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na naše webové stránky na vyžádání. Vyhrazujeme si také právo tyto smluvní podmínky a jejich propojovací zásady kdykoli změnit. Neustálým odkazováním na naše webové stránky souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito smluvními podmínkami pro odkazy a že se jimi budete řídit.

13.2 Odstranění odkazů z našich webových stránek

Pokud na našich webových stránkách najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete Kontakt a kdykoli nás o tom informujte. Zvážíme žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme povinni vám odpovědět přímo.

Nezaručujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou správné, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost; ani nezaručujeme, že webové stránky zůstanou k dispozici nebo že materiál na webových stránkách bude aktualizován.

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST NENESE PŘÍMOU ANI NEPŘÍMOU ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ŠKODU NEBO ZTRÁTU ZPŮSOBENOU NEBO ÚDAJNĚ ZPŮSOBENOU POUŽÍVÁNÍM NEBO SPOLÉHÁNÍM NA JAKÝKOLI TAKOVÝ OBSAH, ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY DOSTUPNÉ NA NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TAKOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI.

DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME, ABYSTE SI PŘEČETLI PODMÍNKY SLUŽBY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, KTERÉ NAVŠTÍVÍTE.

Omezení záruky

TYTO SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY SPOLEČNOSTÍ „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, POKUD JDE O PROVOZ JEJÍCH SLUŽEB NEBO INFORMACÍ, OBSAHU NEBO MATERIÁLŮ V NICH OBSAŽENÝCH. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO SLUŽEB, JEJICH OBSAHU A JAKÝCHKOLI SLUŽEB NEBO POLOŽEK ZÍSKANÝCH OD NÁS JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ SE SPOLEČNOSTÍ NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI PROHLÁŠENÍ, POKUD JDE O ÚPLNOST, BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST, KVALITU, PŘESNOST NEBO DOSTUPNOST SLUŽEB.BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO SPOLEČNOST ANI NIKDO SPOJENÝ SE SPOLEČNOSTÍ NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY, JEJICH OBSAH NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, BEZCHYBNÉ NEBO NEPŘERUŠOVANÉ.NEBO ŽE ZÁVADY BUDOU OPRAVENY, ŽE SLUŽBY NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE, JSOU BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENT NEBO ŽE SLUŽBY NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB BUDOU JINAK VYHOVOVAT VAŠIM POTŘEBÁM NEBO OČEKÁVÁNÍM.

SPOLEČNOST SE TÍMTO ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA JAKÉKOLI ZÁRUKY PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

VÝŠE UVEDENÉ NEMÁ VLIV NA ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

Omezení odpovědnosti

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ ZAKÁZANÝCH ZÁKONEM NÁS A NAŠE ÚŘEDNÍKY, ŘEDITELE, ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE ZBAVÍTE ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, REPRESIVNÍ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, BEZ OHLEDU NA TO, CO VZNIKNE (VČETNĚ POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ A VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ A VÝDAJŮ NA SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NEBO NA SOUD NEBO NA ODVOLÁNÍ).POKUD EXISTUJÍ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE NEBO NENÍ ZAHÁJEN SOUDNÍ SPOR NEBO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ), AŤ V ŽALOBĚ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NEDBALOSTI NEBO JINÉ PROTIPRÁVNÍ ŽALOBY, NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÉHOKOLI NÁROKU NA NÁHRADU ÚJMY NA ZDRAVÍ NEBO ŠKODY NA MAJETKU VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY A JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ JAKÝCHKOLI FEDERÁLNÍCH, STÁTNÍCH NEBO MÍSTNÍCH ZÁKONŮ, STANOV, PRAVIDEL NEBO PŘEDPISŮ Z VAŠÍ STRANY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM INFORMOVÁNA. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ ZAKÁZANÝCH ZÁKONEM, POKUD BUDE NA STRANĚ SPOLEČNOSTI ZJIŠTĚNA ODPOVĚDNOST, BUDE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZA PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEDOJDE K NÁSLEDNÝM NEBO REPRESIVNÍM ŠKODÁM. NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ REPRESIVNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Vypovězení

Váš účet můžeme ukončit nebo pozastavit a zablokovat přístup ke službě okamžitě, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, na základě vlastního uvážení, z jakéhokoli důvodu a bez omezení, včetně, ale bez omezení na porušení podmínek.

Pokud si přejete zrušit svůj účet, můžete jednoduše přestat používat službu.

Všechna ustanovení Podmínek, která by ze své podstaty měla přežít ukončení, přežijí ukončení, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, zřeknutí se záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Bangladéše, které se na smlouvu vztahují bez ohledu na její kolizní ustanovení.

Naše nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek soudem shledáno neplatným nebo nevymahatelným, zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které jsme mezi námi mohli mít ohledně služby.

Změny služby

Vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit naši službu a jakoukoli službu nebo materiál, který poskytujeme prostřednictvím služby, podle našeho vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Nebudeme nést odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu bude celá služba nebo její část kdykoli nebo po jakoukoli dobu nedostupná. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem služby nebo celé službě pro uživatele, včetně registrovaných uživatelů.

Změny podmínek

Smluvní podmínky můžeme kdykoli změnit zveřejněním změněných podmínek na těchto stránkách. Je vaší povinností tyto podmínky pravidelně kontrolovat.

Vaše další používání platformy po zveřejnění revidovaných podmínek znamená, že změny přijímáte a souhlasíte s nimi. Očekává se, že budete tuto stránku často kontrolovat, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn, protože jsou pro vás závazné.

Pokračováním v přístupu nebo používání naší služby po nabytí účinnosti jakýchkoli revizí souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, již nejste oprávněni službu používat.

Zřeknutí se a oddělitelnost

Žádné zřeknutí se společnosti jakékoli podmínky stanovené v podmínkách nebude považováno za další nebo pokračující zřeknutí se takové podmínky nebo podmínky nebo zřeknutí se jakékoli jiné podmínky nebo podmínky a jakékoli selhání společnosti prosadit právo nebo ustanovení podle podmínek nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Pokud soud nebo jiný soud příslušné jurisdikce rozhodne, že některé ustanovení Podmínek je z jakéhokoli důvodu neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení odstraněno nebo omezeno na minimální rozsah, aby zbývající ustanovení Podmínek zůstala v plné platnosti a účinnosti.

Poděkování

POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY NEBO JINÝCH SLUŽEB, KTERÉ POSKYTUJEME, POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO PODMÍNKY SLUŽBY A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JIMI BUDETE VÁZÁNI.

Kontakujte nás

Pošlete nám prosím zpětnou vazbu, připomínky, žádosti o technickou podporu odesláním tohoto Kontakt