Gebruiksvoorwaarden

Meest recente update: 20 november 2023

Inleiding

Welkom bij InSaver ("Bedrijf", "wij", "onze", "ons")!

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van onze website op https://insaver.net/ (samen of afzonderlijk "Service") beheerd door InSaver .

Onze Privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze Service en legt uit hoe we informatie verzamelen, beschermen en openbaar maken die voortvloeit uit uw gebruik van onze webpagina 's.

Uw overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en onze Privacybeleid ("Overeenkomsten"). U erkent dat u de Overeenkomsten hebt gelezen en begrepen en gaat ermee akkoord eraan gebonden te zijn.

Als u het niet eens bent met (of niet kunt voldoen aan) Overeenkomsten, dan mag u geen gebruik maken van de Dienst, maar laat het ons weten door dit in te dienen Contact opnemen per e-mail zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de Service.

Communicatie

Door onze Service te gebruiken, gaat u ermee akkoord u te abonneren op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die we kunnen verzenden. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van een of alle van deze berichten van ons door de afmeldlink te volgen of door dit in te dienen Contact opnemen per e-mail .

Wedstrijden, sweepstakes en promoties

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die losstaan van deze Servicevoorwaarden. Als je deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

Inhoud

De inhoud/het materiaal op of via deze Dienst is eigendom van InSaver of wordt met toestemming gebruikt. U mag de inhoud/het materiaal niet verspreiden, herdistribueren, wijzigen, verzenden, gebruiken, hergebruiken, downloaden, reproduceren, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

Verboden toepassingen

U mag de Service alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden. U stemt ermee in om de Service niet te gebruiken:

0.1. Op een manier die in strijd is met toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.

met het oogmerk minderjarigen uit te buiten, te schaden of pogen uit te buiten of te schaden door ze bloot te stellen aan ongepaste content, door ze om persoonlijke informatie te vragen of anderszins.

0.3. Het verzenden of verkrijgen van het verzenden van reclame- of promotiemateriaal, inclusief "junkmail", "kettingbrief", "spam" of enig ander soortgelijk verzoek.

0.4. Om zich voor te doen of te proberen zich voor te doen als Bedrijf, een werknemer van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.

0.5. Op een manier die inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op een manier die illegaal, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

0.6. Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat het gebruik of genot van de Service door iemand beperkt of belemmert, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of gebruikers van de Service kan schaden of beledigen of hen aan aansprakelijkheid kan blootstellen.

Bovendien stemt u ermee in om NIET:

0.1. Gebruik de Service op een manier die de Service zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of schaden of het gebruik van de Service door een andere partij zou kunnen verstoren, inclusief hun vermogen om deel te nemen aan realtime activiteiten via de Service.

0.2. Gebruik een robot, spin of andere automatische apparaten, processen of middelen om toegang te krijgen tot de Service voor welk doel dan ook, inclusief het bewaken of kopiëren van het materiaal op de Service.

welk handmatig proces dan ook te gebruiken om welk materiaal dan ook op de Website te monitoren of kopiëren, of voor welk ander ongeoorloofd doel dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

een apparaat, software of een handeling te gebruiken die de correcte werking van de Website stoort.

0.5. Introduceer virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

0.6. Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, interfereren met, beschadigen of verstoren van delen van de Service, de server waarop de Service is opgeslagen, of een server, computer of database die is verbonden met de Service.

0.7. Aanvalsservice via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

0.8. Onderneem elke actie die de bedrijfsbeoordeling kan beschadigen of vervalsen.

0.9. Probeer anders de goede werking van de Service te verstoren.

Analyses

Analytics verzameld op deze site wordt verzameld door Google Analytics. Google Analytics houdt bij waar je vandaan komt door je IP-adreslocatie. Privacybeleid van Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Intellectueel eigendom

Service en de oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van inhoud die door gebruikers wordt geleverd en inhoud die is geschraapt door gebruik van onze tools en/of services), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van InSaver en haar licentiegevers. Service wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van en in het buitenland. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van InSaver.

Beleid van het auteursrecht.

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat Inhoud die op de Service wordt geplaatst inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten ("Inbreuk") van een persoon of entiteit.

Als u eigenaar bent van een auteursrecht of gemachtigd bent namens een auteursrechthebbende en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, dient u uw claim in door dit in te dienen Contact opnemen per e-mail , met als onderwerp: "Inbreuk op auteursrecht" en neem in uw claim een gedetailleerde beschrijving op van de vermeende inbreuk zoals hieronder beschreven, onder "DMCA-kennisgeving en -procedure voor claims inzake inbreuk op auteursrecht"

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) voor onjuiste voorstelling van zaken of te kwader trouw claims over de schending van Inhoud die op en/of via de Service is gevonden op uw auteursrecht.

DMCA-kennisgeving en -procedure voor vorderingen inzake inbreuk op auteursrecht

U kunt een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent de volgende informatie schriftelijk te verstrekken (zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor meer informatie):

Een elektronische of geschreven handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander belang;

0.2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, inclusief de URL (d.w.z. het adres van de webpagina) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;

0.3. identificatie van de URL of een andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich bevindt;

Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

een verklaring waarin u te goeder trouw uitdrukt dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn of haar vertegenwoordiger of de wet;

Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of gemachtigd om namens de auteursrechthebbende op te treden.

U kunt contact opnemen met onze Copyright Agent door dit in te dienen Contact opnemen per e-mail

Foutrapportage en feedback

U kunt ons ofwel rechtstreeks het indienen van deze Contact opnemen per e-mail of via sites en tools van derden met informatie en feedback over fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeën, problemen, klachten en andere zaken met betrekking tot onze Service ("Feedback"). U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) u geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, titels of belangen in of op de Feedback zult behouden, verwerven of doen gelden; (ii) het Bedrijf ideeën kan hebben ontwikkeld die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (iii) Feedback geen vertrouwelijke informatie of bedrijfseigen informatie van u of een derde partij bevat, en (iv) het Bedrijf geen geheimhoudingsplicht heeft met betrekking tot de Feedback.In het geval dat de overdracht van het eigendom naar de Feedback niet mogelijk is vanwege toepasselijke dwingende wetten, verleent u het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, gratis, sublicentieerbaar, onbeperkt en eeuwigdurend recht om Feedback te gebruiken (inclusief kopiëren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren en commercialiseren) op welke manier en voor welk doel dan ook.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of worden beheerd door InSaver.

InSaver heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. We geven geen garantie op het aanbod van een van deze entiteiten/personen of hun websites.

13.1 Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze koppelingsvoorwaarden te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om Contact opnemen per e-mail en informeer ons op elk moment. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht of zo of om rechtstreeks op je te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website juist is, wij garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan; noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

U erkent verder en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor om het even welke schade of verlies die veroorzaakt of waarvan wordt beweerd dat ze veroorzaakt zijn in verband met het gebruik van, of het vertrouwen op, zulke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via zulke site of bron.

WIJ RADEN U TEN ZEERSTE AAN OM DE SERVICEVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID TE LEZEN VAN WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

UITSLUITING VAN GARANTIE

DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR HET BEDRIJF GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. BEDRIJF GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HUN DIENSTEN, OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN, HUN INHOUD EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VAN ONS ZIJN VERKREGEN OP EIGEN RISICO IS.

NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE AAN HET BEDRIJF GELIEERDE PERSOON GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN.ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH HET BEDRIJF, NOCH IEMAND DIE VERBONDEN IS MET HET BEDRIJF, DAT DE DIENSTEN, HUN INHOUD OF DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN ZIJN VERKREGEN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN.OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE DIENSTEN OF DE SERVER DIE HET BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE DIENSTEN OF DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN, ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Beperking van Aansprakelijkheid

BEHALVE ZOALS VERBODEN DOOR DE WET, ZULT U ONS EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN VRIJWAREN VOOR ENIGE INDIRECTE, PUNITIEVE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, HOE DEZE ZICH OOK VOORDOET (INCLUSIEF ADVOCATENHONORARIA EN ALLE GERELATEERDE KOSTEN EN UITGAVEN VAN GESCHILLEN EN ARBITRAGE, OF TIJDENS HET PROCES OF IN HOGER BEROEP.INDIEN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF EEN RECHTSZAAK OF ARBITRAGE WORDT INGESTELD), HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE CLAIM VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST EN ENIGE SCHENDING DOOR U VAN FEDERALE, STAATS- OF LOKALE WETTEN, STATUTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN, ZELFS ALS HET BEDRIJF VOORAF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEHALVE ZOALS VERBODEN DOOR DE WET, ALS ER AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KANT VAN HET BEDRIJF WORDT GEVONDEN, ZAL DEZE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT WORDT BETAALD VOOR DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, EN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL ER GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE ZIJN. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE VOORAFGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Beëindiging

We kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de voorwaarden die door hun aard beëindiging overleven moeten overleven de beëindiging, met inbegrip van, zonder beperking, eigendom bepalingen, garantie disclaimers, schadeloosstellingen en beperkingen van aansprakelijkheid.

Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Bangladesh, welk toepasselijk recht van toepassing is op de overeenkomst zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben gehad met betrekking tot Service.

Wijzigingen in de service

We behouden ons het recht voor om onze Service en alle services of materialen die we via de Service leveren, naar eigen goeddunken zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de Service op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Service, of de hele Service, beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

Wijzigingen in de voorwaarden

We kunnen de Voorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden periodiek te bekijken.

Uw voortgezet gebruik van het Platform na het plaatsen van herziene Voorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, omdat deze voor u bindend zijn.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de Service te gebruiken.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid

Geen verklaring van afstand door het Bedrijf van een voorwaarde of voorwaarde uiteengezet in de Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde of een verklaring van afstand van een andere voorwaarde of voorwaarde, en enig verzuim van het Bedrijf om een recht of bepaling onder de Voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Als een bepaling van de Voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde rechtbank om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling geëlimineerd of beperkt tot het minimum, zodat de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Bevestiging

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE OF ANDERE SERVICES DIE DOOR ONS WORDEN GELEVERD, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN ERMEE AKKOORD GAAT ERAAN GEBONDEN TE ZIJN.

Neem contact met ons op

Stuur uw feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning door dit in te dienen Contact opnemen per e-mail