Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2023 r.

Wprowadzenie

Witamy InSaver („Firma”, „my”, „nasze”, „nas”)!

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”, „Warunki świadczenia usług”) regulują korzystanie z naszej strony internetowej znajdującej się pod adresem https://insaver.net/ (łącznie lub indywidualnie „Serwis”) prowadzony przez InSaver .

Nasze Polityka prywatności reguluje również korzystanie z naszej Usługi i wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, zabezpieczamy i ujawniamy informacje wynikające z korzystania z naszych stron internetowych.

Twoja umowa z nami zawiera niniejsze Warunki i nasze Polityka prywatności („Umowy”). Potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś Umowy i zgadzasz się na ich przestrzeganie.

Jeśli nie zgadzasz się (lub nie możesz przestrzegać) Umów, nie możesz korzystać z Usługi, ale poinformuj nas o tym, przesyłając ten Skontaktuj się z nami pod adresem: więc możemy spróbować znaleźć rozwiązanie. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp do Usługi lub z niej korzystać.

Komunikacja

Korzystając z naszej Usługi, zgadzasz się subskrybować newslettery, materiały marketingowe lub promocyjne oraz inne informacje, które możemy wysyłać. Możesz jednak zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich tych wiadomości, klikając link rezygnacji z subskrypcji lub przesyłając ten Skontaktuj się z nami pod adresem: .

Konkursy, loterie i promocje

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (zwane łącznie „Promocjami”) udostępniane za pośrednictwem Serwisu mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszego Regulaminu. Jeśli uczestniczysz w jakiejkolwiek Promocji, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami, a także z naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają zasady Promocji.

Zawartość

Treści/materiały znalezione w tej usłudze lub za jej pośrednictwem są własnością InSaver lub są wykorzystywane za zgodą. Użytkownik nie może rozpowszechniać, redystrybuować, modyfikować, przesyłać, wykorzystywać, ponownie wykorzystywać, pobierać, reprodukować, ponownie publikować, kopiować ani wykorzystywać wspomnianych Treści/materiałów, w całości lub w części, w celach komercyjnych lub dla osobistych korzyści, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody z naszej strony.

Praktyki zabronione

Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z Warunkami. Zgadzasz się nie korzystać z Usługi:

0.1. W jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące prawo lub regulacje krajowe lub międzynarodowe.

Dla celów eksploatacji, szkody lub próby wykorzystania lub zaszkodzenia nieletnim w jakikolwiek sposób, narażając ich na nieodpowiednie treści, domagając się informacji osobistych lub w inny niedozwolony prawem sposób.

0.3. Przesyłanie lub zlecanie wysyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków”, „spamu” lub innych podobnych ofert.

0.4. Podszywanie się lub próba podszywania się pod Firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.

0.5. W jakikolwiek sposób, który narusza prawa innych lub w jakikolwiek sposób jest nielegalny, grożący, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek niezgodnym z prawem, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działalnością.

0.6. Angażowanie się w jakiekolwiek inne zachowania, które ograniczają lub ograniczają korzystanie z Usługi przez kogokolwiek lub które, jak ustaliliśmy, mogą zaszkodzić lub urazić Spółkę lub użytkowników Usługi lub narazić ich na odpowiedzialność.

Dodatkowo użytkownik zgadza się:

0.1. Korzystać z Usługi w jakikolwiek sposób, który mógłby uniemożliwić, przeciążyć, uszkodzić lub upośledzić Usługę lub zakłócić korzystanie z Usługi przez jakąkolwiek inną stronę, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Usługi.

0.2. Użyj dowolnego robota, pająka lub innych automatycznych urządzeń, procesu lub środków, aby uzyskać dostęp do Serwisu w dowolnym celu, w tym w celu monitorowania lub kopiowania dowolnego materiału w Serwisie.

nie używać żadnego procesu manualnego do monitorowania lub kopiowania dowolnego materiału na Stronie internetowej lub w innym nieuprawnionym celu bez pisemnej zgody administratorów Avaaz.

nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub programów zakłócających prawidłowe działanie Strony.

nie wprowadzać wirusów komputerowych, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych, które są złośliwe lub w jakikolwiek inny sposób szkodliwe dla stosowanych technologii.

0.6. Próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu, zakłócania, uszkadzania lub zakłócania jakichkolwiek części Usługi, serwera, na którym przechowywana jest Usługa, lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z Usługą.

Nie wolno atakować naszej witryny poprzez atak typu denial-of-service lub poprzez rozproszony ataku typu denial-of service.

0.8. Podjąć wszelkie działania, które mogą uszkodzić lub sfałszować ocenę Firmy.

0.9. W przeciwnym razie należy podjąć próbę zakłócenia prawidłowego działania Serwisu.

Analityka

Analityka gromadzona na tej stronie jest zbierana przez Google Analytics. Google Analytics śledzi Twoje pochodzenie według lokalizacji adresu IP. Polityka prywatności Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczanych przez użytkowników i treści zeskrobanych za pomocą naszych narzędzi i/lub usług), funkcje i funkcjonalności są i pozostaną wyłączną własnością InSaver i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi przepisami obowiązującymi w krajach i za granicą. Nasze znaki towarowe nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody InSaver.

Zasady dotyczące praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą polityką jest reagowanie na wszelkie roszczenia, że Treści zamieszczane w Serwisie naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej („Naruszenie”) jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważnionym w ich imieniu i uważasz, że utwór chroniony prawem autorskim został skopiowany w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, zgłoś swoje roszczenie za pośrednictwem tego Skontaktuj się z nami pod adresem: , o temacie: „Naruszenie praw autorskich” i zawrzyj w swoim roszczeniu szczegółowy opis domniemanego naruszenia, jak wyszczególniono poniżej, w „Powiadomieniu DMCA i procedurze dotyczącej roszczeń o naruszenie praw autorskich”

Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria adwokackie) z tytułu wprowadzenia w błąd lub roszczeń w złej wierze dotyczących naruszenia jakichkolwiek Treści znalezionych w Serwisie i/lub za pośrednictwem Serwisu na jego prawach autorskich.

Powiadomienie DMCA i procedura dotycząca roszczeń o naruszenie praw autorskich

Możesz złożyć powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), przekazując naszemu agentowi ds. praw autorskich następujące informacje na piśmie (więcej informacji można znaleźć w 17 U.S.C 512(c)(3)):

0.1. podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela interesu praw autorskich;

0.2. opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone, w tym adres URL (tj. adres strony internetowej) lokalizacji, w której znajduje się dzieło chronione prawem autorskim lub kopia dzieła chronionego prawem autorskim;

0.3. identyfikacja adresu URL lub innej określonej lokalizacji w Serwisie, w której znajduje się materiał, który według Ciebie narusza prawa;

własnego adresu, numeru telefonu i adresu e-mail;

oświadczenie, że zakładasz, że zakwestionowane wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo ;

oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że powyższe informacje w zawiadomieniu są prawdziwe oraz , że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej, lub jesteś upoważniony do działania w imię właściciela praw autorskich lub intelektualnych.

Możesz skontaktować się z naszym agentem ds. praw autorskich, przesyłając ten Skontaktuj się z nami pod adresem:

RAPORTOWANIE BŁĘDÓW I OPINIE ZWROTNE

Możesz przesłać nam to bezpośrednio Skontaktuj się z nami pod adresem: lub za pośrednictwem stron internetowych i narzędzi stron trzecich z informacjami i opiniami dotyczącymi błędów, sugestii ulepszeń, pomysłów, problemów, skarg i innych kwestii związanych z naszą Usługą („Informacje zwrotne”). Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że: (i) nie będziesz zachowywać, nabywać ani dochodzić żadnych praw własności intelektualnej lub innych praw, tytułów lub udziałów w lub do Informacji zwrotnej; (ii) Spółka mogła opracować pomysły podobne do Informacji zwrotnej; (iii) Informacje zwrotne nie zawierają informacji poufnych ani informacji zastrzeżonych od Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej, oraz (iv) Spółka nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do Informacji zwrotnej.W przypadku, gdy przeniesienie prawa własności do Informacji zwrotnej nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik udziela Spółce i jej podmiotom stowarzyszonym wyłącznego, zbywalnego, nieodwołalnego, bezpłatnego, podlegającego sublicencjonowaniu, nieograniczonego i wieczystego prawa do korzystania (w tym kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, publikowania, rozpowszechniania i komercjalizacji) Informacji zwrotnej w dowolny sposób i w dowolnym celu.

LINKI DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH.

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich lub usług, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez InSaver.

InSaver nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług stron trzecich. Nie gwarantujemy ofert żadnego z tych podmiotów/osób ani ich stron internetowych.

13.1 Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad ich łączenia w dowolnym momencie. Stale łącząc się z naszą Witryną, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

13.2 Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link na naszej stronie internetowej, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz Skontaktuj się z nami pod adresem: i informować nas w każdej chwili. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie jesteśmy zobowiązani do bezpośredniej odpowiedzi.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie internetowej są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; ani nie obiecujemy zapewnić, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie internetowej będą aktualizowane.

Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Hello cashbackTM nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

ZDECYDOWANIE ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG I POLITYKĄ PRYWATNOŚCI WSZELKICH STRON INTERNETOWYCH LUB USŁUG STRON TRZECICH, KTÓRE ODWIEDZASZ.

Wyłączenie gwarancji

USŁUGI TE SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ FIRMĘ NA ZASADZIE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. SPÓŁKA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO DZIAŁANIA SWOICH USŁUG, INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW W NICH ZAWARTYCH. WYRAŹNIE ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z TYCH USŁUG, ICH TREŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB PRZEDMIOTÓW UZYSKANYCH OD NAS ODBYWA SIĘ NA TWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO.

ANI FIRMA, ANI JAKAKOLWIEK OSOBA POWIĄZANA Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ.NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI FIRMA, ANI NIKT ZWIĄZANY Z FIRMĄ NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI, ICH TREŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB PRZEDMIOTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANE.LUB ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE USŁUGI LUB SERWER, KTÓRY UDOSTĘPNIA JE SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW LUB ŻE USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB PRZEDMIOTY UZYSKANE ZA ICH POŚREDNICTWEM W INNY SPOSÓB SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

SPÓŁKA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ LUB OGRANICZYĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, ZWOLNISZ NAS I NASZYCH URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, KARNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAK POWSTANĄ (W TYM HONORARIA PRAWNIKÓW I WSZELKIE POWIĄZANE KOSZTY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM SĄDOWYM I ARBITRAŻOWYM LUB NA ROZPRAWIE LUB W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM.JEŚLI JAKIEKOLWIEK, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTANIE WSZCZĘTY SPÓR SĄDOWY LUB ARBITRAŻ), CZY TO W WYNIKU UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEGO DZIAŁANIA DELIKTOWEGO, CZY WYNIKAJĄCEGO Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH ROSZCZEŃ Z TYTUŁU OBRAŻEŃ CIAŁA LUB SZKÓD MAJĄTKOWYCH, WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ WSZELKICH NARUSZEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK FEDERALNYCH, STANOWYCH LUB LOKALNYCH PRZEPISÓW, STATUTÓW, ZASAD LUB PRZEPISÓW, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, JEŚLI ZOSTANIE STWIERDZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZE STRONY SPÓŁKI, BĘDZIE ONA OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKTY I/LUB USŁUGI I W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ŻADNYCH SZKÓD WYNIKOWYCH ANI KARNYCH. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODSZKODOWAŃ KARNYCH, PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC WCZEŚNIEJSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Rozwiązanie

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto i zablokować dostęp do Usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu i bez ograniczeń, w tym między innymi z powodu naruszenia Warunków.

Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze swej natury powinny przetrwać wypowiedzenie, przetrwają wypowiedzenie, w tym bez ograniczeń postanowienia o własności, zastrzeżenia gwarancji, zabezpieczenie i ograniczenia odpowiedzialności.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Bangladeszu, które ma zastosowanie do umowy bez względu na jej przepisy kolizyjne.

Niewyegzekwowanie przez nas jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy mieć między nami w odniesieniu do Usługi.

Zmiany w usłudze

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany naszej Usługi oraz wszelkich usług lub materiałów, które świadczymy za pośrednictwem Usługi, według naszego wyłącznego uznania bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub jakakolwiek część Usługi jest niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Usługi lub całej Usługi do użytkowników, w tym zarejestrowanych użytkowników.

Zmiany w Warunkach

Możemy zmienić Warunki w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki na tej stronie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków.

Dalsze korzystanie z Platformy po opublikowaniu zmienionych Warunków oznacza, że akceptujesz i akceptujesz zmiany. Oczekujemy, że będziesz często sprawdzać tę stronę, aby być świadomym wszelkich zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie wszelkich zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, nie masz już uprawnień do korzystania z Usługi.

Zrzeczenie się i rozdzielność postanowień

Żadne zrzeczenie się przez Spółkę jakiegokolwiek warunku określonego w Warunkach nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku, a jakiekolwiek niewykonanie przez Spółkę prawa lub postanowienia wynikającego z Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd za niewłaściwe, nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimalnego stopnia tak, że pozostałe postanowienia Regulaminu Użytkowania będą kontynuowane w pełni mocy i skuteczności.

Potwierdzenie

KORZYSTAJĄC Z USŁUG LUB INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS, POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZY REGULAMIN I ZGADZASZ SIĘ NA JEGO PRZESTRZEGANIE.

Skontaktuj się z nami

Prześlij swoją opinię, uwagi, prośby o wsparcie techniczne, przesyłając ten Skontaktuj się z nami pod adresem: