Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: Ngày 20 tháng 11 năm 2023

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến InSaver ("Công ty", "chúng tôi", "của chúng tôi", "chúng tôi")!

Các Điều khoản dịch vụ này ("Điều khoản", "Điều khoản dịch vụ") chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi tại https://insaver.net/ (gọi chung hoặc gọi riêng là "Dịch vụ") được điều hành bởi InSaver .

Của chúng tôi Chính sách Bảo mật cũng điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi.

Thỏa thuận của bạn với chúng tôi bao gồm các Điều khoản này và Chính sách Bảo mật ("Thỏa thuận"). Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Thỏa thuận, và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng.

Nếu bạn không đồng ý (hoặc không thể tuân thủ) Thỏa thuận, thì bạn không được sử dụng Dịch vụ, nhưng vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi Hãy liên hệ với chúng tôi bằng e-mail để chúng ta có thể cố gắng tìm ra giải pháp. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Truyền thông

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý đăng ký nhận bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc bằng cách gửi Hãy liên hệ với chúng tôi bằng e-mail .

Cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và chương trình khuyến mãi

Mọi cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác (gọi chung là "Chương trình khuyến mãi") được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể được điều chỉnh bởi các quy tắc tách biệt với các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn tham gia bất kỳ Khuyến mãi nào, vui lòng xem lại các quy tắc hiện hành cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu các quy tắc cho Khuyến mãi mâu thuẫn với các Điều khoản dịch vụ này, các quy tắc Khuyến mãi sẽ được áp dụng.

NỘI DUNG

Nội dung/tài liệu được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ này là tài sản của InSaver hoặc được sử dụng với sự cho phép. Bạn không được phân phối, phân phối lại, sửa đổi, truyền tải, sử dụng, tái sử dụng, tải xuống, sao chép, đăng lại, sao chép hoặc sử dụng Nội dung/tài liệu nói trên, dù toàn bộ hay một phần, cho mục đích thương mại hoặc vì lợi ích cá nhân, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Việc sử dụng bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và theo Điều khoản. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ:

0.1. Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của quốc gia hoặc quốc tế.

0.2. Với mục đích khai thác, làm hại hoặc cố gắng khai thác hoặc làm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào bằng cách phơi bày chúng với nội dung không phù hợp hoặc bằng cách khác.

0.3. Truyền tải hoặc mua bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi nào, bao gồm bất kỳ "thư rác", "thư dây chuyền", "thư rác" hoặc bất kỳ sự gạ gẫm tương tự nào khác.

0.4. Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Công ty, nhân viên Công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

0.5. Theo bất kỳ cách nào xâm phạm quyền của người khác, hoặc theo bất kỳ cách nào là bất hợp pháp, đe dọa, gian lận hoặc có hại, hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại nào.

0.6. Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ ai sử dụng hoặc tận hưởng Dịch vụ, hoặc theo quyết định của chúng tôi, có thể gây hại hoặc xúc phạm Công ty hoặc người dùng Dịch vụ hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, bạn đồng ý không:

0.1. Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, quá tải, làm hỏng hoặc làm suy yếu Dịch vụ hoặc can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác, bao gồm khả năng tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua Dịch vụ.

0.2. Sử dụng bất kỳ robot, nhện hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ.

0.3. Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

0.4. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào cản trở hoạt động đúng đắn của Dịch vụ.

0.5. Giới thiệu bất kỳ vi-rút, trojan horse, sâu, bom logic hoặc tài liệu nào khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.

0.6. Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của Dịch vụ, máy chủ mà Dịch vụ được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Dịch vụ.

0.7. Dịch vụ tấn công thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

0.8. Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm hỏng hoặc làm sai lệch xếp hạng của Công ty.

0.9. Nếu không, hãy cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Dịch vụ.

Phân tích

Phân tích được thu thập trên trang web này được thu thập bởi Google Analytics. Google Analytics theo dõi bạn đến từ đâu theo vị trí địa chỉ IP của bạn. Chính sách bảo mật của Google Analytics: http://www.Google.com/Analytics/Terms/US.html

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và nội dung ban đầu của nó (không bao gồm Nội dung do người dùng cung cấp và nội dung bị xóa bằng cách sử dụng các công cụ và/hoặc dịch vụ của chúng tôi), các tính năng và chức năng là và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của InSaver và người cấp phép của InSaver. Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của và nước ngoài. Không được sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của InSaver.

Chính sách bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi khiếu nại rằng Nội dung được đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác ("Vi phạm") của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho một người và bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền đã được sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng gửi khiếu nại của bạn thông qua việc gửi Hãy liên hệ với chúng tôi bằng e-mail , với dòng tiêu đề: "Vi phạm bản quyền" và bao gồm trong khiếu nại của bạn mô tả chi tiết về Vi phạm bị cáo buộc như được nêu chi tiết bên dưới, trong "Thông báo và thủ tục DMCA về khiếu nại vi phạm bản quyền"

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) đối với việc trình bày sai hoặc tuyên bố có ác ý về việc vi phạm bất kỳ Nội dung nào được tìm thấy trên và/hoặc thông qua Dịch vụ về bản quyền của bạn.

Thông báo và thủ tục DMCA về khiếu nại vi phạm bản quyền

Bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) bằng cách cung cấp cho Đại diện bản quyền của chúng tôi các thông tin sau bằng văn bản (xem 17 U.S.C 512(c)(3) để biết thêm chi tiết):

0.1. chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả;

0.2. mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm, bao gồm URL (tức là địa chỉ trang web) của địa điểm nơi tác phẩm có bản quyền tồn tại hoặc bản sao của tác phẩm có bản quyền;

0.3. xác định URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Dịch vụ nơi có tài liệu mà bạn khiếu nại là vi phạm;

0.4. địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của quý vị;

0.5. một tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng bị tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;

0.6. một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Bạn có thể liên hệ với Đại diện bản quyền của chúng tôi bằng cách gửi Hãy liên hệ với chúng tôi bằng e-mail

Báo cáo và phản hồi lỗi

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi trực tiếp gửi thông tin này Hãy liên hệ với chúng tôi bằng e-mail hoặc thông qua các trang web và công cụ của bên thứ ba với thông tin và phản hồi liên quan đến lỗi, đề xuất cải tiến, ý tưởng, vấn đề, khiếu nại và các vấn đề khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi ("Phản hồi"). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) bạn sẽ không giữ lại, có được hoặc khẳng định bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào khác trong hoặc đối với Phản hồi; (ii) Công ty có thể đã phát triển các ý tưởng tương tự như Phản hồi; (iii) Phản hồi không chứa thông tin bí mật hoặc thông tin độc quyền từ bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, và (iv) Công ty không có nghĩa vụ bảo mật đối với Phản hồi.Trong trường hợp không thể chuyển quyền sở hữu cho Phản hồi do luật bắt buộc hiện hành, bạn cấp cho Công ty và các chi nhánh của Công ty một Phản hồi độc quyền, có thể chuyển nhượng, không thể hủy ngang, miễn phí, có thể cấp phép lại, không giới hạn và quyền sử dụng vĩnh viễn (bao gồm sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, xuất bản, phân phối và thương mại hóa) dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của InSaver.

InSaver không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Chúng tôi không đảm bảo các dịch vụ của bất kỳ tổ chức/cá nhân nào trong số này hoặc trang web của họ.

13.1 Bảo lưu quyền

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn chấp thuận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến Trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của nó bất cứ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết đến Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

13.2 Xóa liên kết khỏi trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên Trang web của chúng tôi gây khó chịu vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể tự do Hãy liên hệ với chúng tôi bằng e-mail và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu xóa liên kết nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc trả lời trực tiếp cho bạn.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; chúng tôi cũng không hứa sẽ đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT NÀO GÂY RA HOẶC BỊ CÁO BUỘC DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC PHỤ THUỘC VÀO BẤT KỲ NỘI DUNG, HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ NÀO CÓ SẴN TRÊN HOẶC THÔNG QUA BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA NÀO NHƯ VẬY.

CHÚNG TÔI ĐẶC BIỆT KHUYÊN BẠN NÊN ĐỌC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA NÀO MÀ BẠN TRUY CẬP.

Từ chối bảo hành. 

CÁC DỊCH VỤ NÀY ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "SẴN CÓ". CÔNG TY KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA MÌNH, HOẶC THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐÓ. BẠN HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY, NỘI DUNG CỦA CHÚNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MẶT HÀNG NÀO NHẬN ĐƯỢC TỪ CHÚNG TÔI LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN.

CÔNG TY CŨNG NHƯ BẤT KỲ NGƯỜI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH ĐẦY ĐỦ, BẢO MẬT, ĐỘ TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH KHẢ DỤNG CỦA CÁC DỊCH VỤ.KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN, CÔNG TY CŨNG NHƯ BẤT KỲ AI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐỀU KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG CỦA CHÚNG, HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC VẬT PHẨM NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN.HOẶC CÁC KHIẾM KHUYẾT SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, RẰNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC MÁY CHỦ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN ĐỘC HẠI KHÁC HOẶC CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC VẬT PHẨM NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật quy định, công ty từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hoặc cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được, không vi phạm và phù hợp cho mục đích cụ thể.

những điều đã nói ở trên không ảnh hưởng đến bất kỳ bảo đảm nào không thể bị loại trừ hoặc bị giới hạn theo luật hiện hành.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRỪ KHI LUẬT PHÁP NGHIÊM CẤM, BẠN SẼ KHÔNG GÂY HẠI CHO CHÚNG TÔI VÀ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI DIỆN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO, TUY NHIÊN PHÁT SINH (BAO GỒM PHÍ LUẬT SƯ VÀ TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN VÀ CHI PHÍ KIỆN TỤNG VÀ TRỌNG TÀI, HOẶC TẠI PHIÊN TÒA HOẶC KHIẾU NẠI.NẾU BẤT KỲ, DÙ KIỆN TỤNG HAY TRỌNG TÀI CÓ ĐƯỢC THIẾT LẬP HAY KHÔNG), CHO DÙ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG CỦA HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT HOẶC HÀNH ĐỘNG QUANH CO KHÁC, HOẶC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO VỀ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, PHÁT SINH TỪ THỎA THUẬN NÀY VÀ BẤT KỲ VI PHẠM NÀO CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ LUẬT, ĐẠO LUẬT, QUY TẮC HOẶC QUY ĐỊNH NÀO CỦA LIÊN BANG, TIỂU BANG HOẶC ĐỊA PHƯƠNG, NGAY CẢ KHI CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ. TRỪ KHI LUẬT PHÁP NGHIÊM CẤM, NẾU CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC TÌM THẤY TRÊN MỘT PHẦN CỦA CÔNG TY, NÓ SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN THANH TOÁN CHO CÁC SẢN PHẨM VÀ/HOẶC DỊCH VỤ, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC TRỪNG PHẠT. MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRƯỚC ĐÓ CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Chấm dứt hợp đồng

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và ngăn chặn quyền truy cập vào Dịch vụ ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, theo quyết định riêng của chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì và không giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm Điều khoản.

Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

Tất cả các điều khoản của Điều khoản mà theo bản chất của chúng sẽ tồn tại sau khi chấm dứt sẽ tồn tại sau khi chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Luật điều chỉnh

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Bangladesh, trong đó luật điều chỉnh áp dụng cho thỏa thuận mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này bị tòa án coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ.

Thay đổi đối với dịch vụ

Chúng tôi có quyền thu hồi hoặc sửa đổi Dịch vụ của mình và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào chúng tôi cung cấp thông qua Dịch vụ, theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do nào, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ hoặc toàn bộ Dịch vụ đối với người dùng, bao gồm cả người dùng đã đăng ký.

Sửa đổi Điều khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web này. Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều khoản này định kỳ.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng sau khi đăng Điều khoản sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. Bạn phải kiểm tra trang này thường xuyên để biết về bất kỳ thay đổi nào, vì chúng ràng buộc bạn.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không còn được phép sử dụng Dịch vụ nữa.

Từ bỏ và Hiệu lực từng phần

Không có sự từ bỏ nào của Công ty đối với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được nêu trong Điều khoản Sử dụng này được coi là sẽ từ bỏ hoặc tiếp tục từ bỏ đối với điều khoản hoặc điều kiện đó, hoặc sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác và bất kỳ sự thất bại nào của Công ty trong việc khẳng định một quyền hoặc điều khoản theo Điều khoản Sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này bị tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc hạn chế ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Điều khoản Sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Xác nhận

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CHÚNG.

Liên hệ với Chúng tôi

Vui lòng gửi phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của bạn bằng cách gửi Hãy liên hệ với chúng tôi bằng e-mail